logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng tin: 26/03/2021
 1. Nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (tải xuống)
 2. Quy chế Đại hội (tải xuống)
 3. Quy chế bầu cử (tải xuống)
 4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông (tải xuống)
 5. Báo cáo HĐQT trình Đại Hội (tải xuống)
 6. Báo cáo của BGĐ trình Đại hội (tải xuống)
 7. Báo cáo tài chính năm 2020 trình ĐHCĐ 2021 (tải xuống)
 8. Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ tại ĐHCĐ 2021 (tải xuống)
 9. Tờ trình 01: Sửa đổi Điều lệ năm 2021 (tải xuống)
 10. Tờ trình 02: Miễn nhiệm thành viên HĐQT (tải xuống)
 11. Tờ trình 03: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (tải xuống)
 12. Tờ trình 04: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 (tải xuống)
 13. Tờ trình 05: V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 (tải xuống)
 14. Tờ trình 06: Về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 (tải xuống)
 15. Tờ trình 07: V/v chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và TP.KTNB năm 2021 (tải xuống)
 16. Tờ trình 08: V/v cho phép công ty CPDP Bến Tre nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco không thông qua chào bán công khai (tải xuống)
 17. Lý lịch trích ngang nhân sự dự kiến thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (tải xuống)
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi


Thiết kế bởi Brandinfo

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu