Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo: Vv tạm hoãn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Danh sách cổ đông cổ đông có mặt tại thời điểm 09/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Danh sách cổ đông chốt 07/3/2019

Thông báo "về việc lưu hành hóa đơn GTGT điện tử"

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Danh sách cổ đông tại ngày 10/3/2018
Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu